Compartició del perfil


S'ha compartit el perfil correctament!

Ara ja pots obrir l'app de My Medic Eye, trobaràs el nou perfil compartit fent clic en el cercle dels perfils de la part superior.

Es desplegarà la llista i podràs seleccionar el perfil que vulguis gestionar.

Saps que cada usuari registrat pot administrar el seu propi perfil o el d’altres, ja siguin membres dependents de la família o persones que hagin compartit voluntàriament les seves dades?
Els perfils es mantenen totalment separats, i pots saber en quin perfil estàs mirant la imatge a la cantonada superior dreta de la pantalla en tot moment. Això evitarà qualsevol confusió i és per això que és important afegir una imatge per a cada perfil quan estàs compartint més d’un.
Per a cada perfil, a més dels registres mèdics que inclouen resultats, vacunes, cirurgies, notes, tractaments, cites i recordatoris, hi ha un Resum de salut amb detalls bàsics com nom i imatge, i informació important com a grup sanguini, al·lèrgies, malalties cròniques, etc. Aquest resum de salut es pot completar i editar des de l’opció de menú Perfil.