Privacitat

Política de privacitat

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals recollides en la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i són recollits amb fins determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats als dits fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps de l’necessari i es garantirà la seva seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

 

Qui és responsable de les seves dades personals?

El responsable de l’tractament de les seves dades personals és l’entitat titular del lloc web .

Raó Social: AzaguPer SL

Direcció: Av. Sarria 146 (7º2ª) 08017 Barcelona

CIF: B02941920

Correu electrònic: [email protected]

Dades de contacte de l’D elegado de P rotecció de D ades : [email protected]

 

Com garantim la seguretat de les seves dades?

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc, que eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Especialment , garantim que totes les connexions són segures mitjançant un certificat SSL, i encriptamos les dades sensibles mitjançant la clau única (AES-256), que impedeix l’accés a aquestes dades tant pel responsable com per tercers no autoritzats .

Quan triem als nostres proveïdors encarregats de el tractament, vam contractar únicament a aquells que ens ofereixen garanties suficients sobre l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades , de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits de l’ RGPD i garanteixi la protecció dels drets dels interessats .

 

Per a què tractem les seves dades i què ens permet fer-ho? Per què podem tractar les seves dades?

Les dades personals seran tractades per MY MEDIC EYE ( MME des d’ara ) com a responsable quan vostè voluntàriament els proporcioni completant els formularis de registre o de contacte, enviant correus electrònics o trucant per telèfon , per dur a terme les següents finalitats:

 1. Respondre a consultes i sol·licituds d’informació. Quan l’interessat ens fa arribar una consulta o sol·licitud d’informació tractem les seves dades amb el seu consentiment per donar-li resposta sobre la consulta o sol·licitud.
 2. Prestar els nostres serveis als usuaris. Tractem les seves dades per fer possible l’autogestió per part de l’usuari de tots aquells assumptes relacionats amb el servei que vulgui tenir emmagatzemats en la nostra plataforma . Això suposa que l’usuari podrà accedir, compartir, suprimir i modificar, tota la informació que hagi pujat o facilitat en els diferents formularis per així dur a terme un control efectiu i fàcil de totes les qüestions relacionades amb el seu benestar .

Els únics dades que recollim dels usuaris són aquells que ens són proporcionats directament per ells mateixos o per altres usuaris autoritzats, mitjançant els menús i formularis corresponents.

Per al tractament d’aquestes dades de salut, estem legitimats com a responsables pel consentiment exprés sol·licitat a l’usuari segons l’article 6.1.a), tenint en compte l’excepció de l’article 9.2.a) de l’Reglament General de Protecció de Dades.

 1. Gestionar la informació de tercers. Facilitem com a responsables de les dades les eines necessàries per gestionar la informació de tercers que hagin prestat el seu exprés consentiment a l’usuari del compte principal. Quan l’usuari d’un compte creï un perfil per gestionar la informació d’un tercer facilitant les dades del mateix, es compromet a haver recaptat d’aquell el consentiment corresponent per al tractament de les seves dades, ja proporcionar-li la informació recollida en la present Política de Privacitat perquè sigui coneixedor de l’ús que se li va a donar a les seves dades personals, de la identitat de l’responsable i dels mecanismes per exercir els drets sobre les seves dades que reconeix la normativa vigent.

Per al tractament de les dades personals d’un tercer que l’usuari principal de MME hagi facilitat per a la gestió dels mateixos, estarem legitimats pel consentiment exprés de l’tercer sol·licitat per compte de l’usuari principal. L’usuari creador de l’perfil serà plenament responsable tant de demanar el citat consentiment per qualsevol dels mitjans que li facilita el responsable , com de demostrar que aquest ha estat expressament prestat, així com de l ús que faci de la informació dels tercers que pretén gestionar. Serà al seu torn responsable d’atendre qualsevol sol·licitud que realitzi el tercer sobre les dades personals introduïdes en el seu nom a la plataforma per l’usuari principal.

  • Quan l’usuari el compte principal introdueixi dades de menors al seu càrrec sobre els quals tingui la pàtria potestat, o de persones dependents, serà plenament responsable de el bon ús d’aquesta informació i de l’ús de la nostra plataforma.
 • Compartir informació pròpia i d’aquells perfils que gestioni l’usuari principal amb tercers de la seva elecció o amb aquells professionals que s’hagin creat un compte a aquest efecte . L’usuari té la possibilitat de compartir la informació que consideri oportú, tant pròpia com d’aquells perfils que gestioni, amb altres comptes a les que ell mateix autoritzi alguna de les següents accions:
  • Permetre la visualització de la informació seleccionada a altres comptes autoritzats, sense que aquests comptes puguin modificar o descarregar les dades a les quals se’ls hagi permès l’accés, ni accedir a més dades que als autoritzats.
  • Permetre la modificació i la descàrrega de la informació emmagatzemada. L’usuari del compte principal pot donar accés a un tercer perquè pugui modificar la informació que cregui convenient, així com descarregar els documents als que se li hagi donat accés per a tal fi.
 • Comunicar-nos comercialment amb els interessats per qualsevol mitjà.
  • Quan l’interessat es registra com a usuari en l’aplicació mòbil o registra el seu correu electrònic en els nostres formularis disposats a aquest efecte, li demanarem permís per mantenir-lo informat mitjançant ofertes, promocions, activitats, productes o serveis propis i de tercers, en relació amb els seus interessos , sobre viatges i turisme, equipament esportiu, oci, cultura, automoció, hostaleria i restauració, educació i / o formació, serveis i / o productes financers, mitjans de comunicació, informàtica, tecnologia, internet, telefonia i telecomunicacions, salut i / o bellesa i immobiliària, legitimats per el seu consentiment.

Els interessats poden oposar-se a cadascuna de les comunicacions enviades i addicionalment mitjançant el mecanisme previst a l’apartat “Quins són els seus drets?”.

L’usuari ha de tenir en compte que, en cas de ser receptor dels nostres butlletins i donades les mesures de seguretat implantades pel responsable sobre les dades, conservats de manera independent, si decideix esborrar el seu compte com o suario de la aplicació , no eliminarà de mane ra automàtica seva subscripció a les nostres butlletins, sinó que el responsable li sol·licitarà el seu correu electrònic per poder donar de baixa de tots els serveis, inclòs l’enviament de informació comercial .

  • Quan l’interessat es registra com a usuari en l’aplicació mòbil li demanarem el seu consentiment per mantenir-lo informat mitjançant banners i notificacions sobre ofertes, promocions, activitats, productes o serveis, propis i de tercers, en relació amb els sectors d’activitat relacionats en el punt anterior , basats en el seu perfil dins de la pròpia aplicació. Recopilem informació relacionada sobre l’ús de l’aplicació, inclosa la informació que l’usuari va registrar a en els comptes que gestiona, per mostrar-li publicitat, dins de la pròpia aplicació relacionada amb el seu perfil d’usuari. Podrà conèixer com garantim la seguretat de la informació a l’apartat ” ¿ C om garantim la seguretat de les teves dades?

L’interessat podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, tenint en compte que continuarà rebent publicitat dins de la pròpia aplicació de manera no personalitzada, sense estar basada en el seu perfil com a usuari.

 1. Elaboració d’informes amb dades anònimes i agregats dels usuaris amb finalitats estadístiques. Les fonts de dades utilitzades per dur a terme el tractament de dades necessari per prestar el servei contenen dades personals que es cataloguen com “identificadors”, els quals, per si sols, estan associats a un subjecte (nom, cognoms, DNI, etc . ). El procés bàsic d’anonimització consisteix a no permetre que aquestes dades identificadors puguin relacionar-se amb la resta d’informació que l’usuari introdueixi en els menús i formularis.

En conseqüència, amb aquesta finalitat el responsable únicament preservarà les dades no identificatives necessàries per complir amb l’objectiu de el tractament, i, mitjançant la seva conservació i enriquiment a través del creuament d’informació no identificable, pot elaborar informes merament estadístics per dur a terme tasques de investigació científica i de mercat, que en cap cas permetran la reidentificació dels interessats.

 1. Utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades. Quan l’interessat visita la nostra pàgina web , utilitzarem amb el seu consentiment galetes i altres eines amb les finalitats previstes en la nostra Política de Cookies on pot accedir a més informació.
 2. Mitjançant la informació obtinguda de dispositius de seguiment, emmagatzematge i recuperació de dades amb el consentiment dels visitants que naveguen per la pàgina web i utilitzen l’aplicació mòbil, i l’anàlisi de la seva navegació i comportament, es durà a terme l’elaboració de perfils comercials de clients que permetin enviar comunicacions comercials electròniques personalitzades a aquells usuaris que s’identifiquin amb un correu electrònic. Podeu obtenir informació complementària a la Política de Cookies.

 

A qui proporcionem les seves dades?

Podem comunicar les dades personals a tercers proveïdors encarregats de el tractament, amb l’única finalitat que ens prestin determinats serveis (Servidor de base de dades xifrada , plataforma d’email màrqueting , analítica i espais publicitaris web) seguint les nostres instruccions sense utilitzar les dades per a les seves pròpies finalitats i a fi de dur a terme les activitats que ens són pròpies, oa les administracions públiques competents en compliment d’obligacions legals .

 

Quant de temps conservem les seves dades?

Per regla general les dades seran conservades mentre siguin compatibles amb la finalitat amb la qual van ser recollits , per exemple mentre l’interessat disposi d’un compte d’usuari . Addicionalment, es conservaran en compliment d’obligacions legals de l’responsable i mentre puguin derivar responsabilitats pel tractament per al responsable, per a després ser suprimits.

Les dades recollides amb la finalitat de comunicar-nos comercialment seran conservats mentre perduri aquesta finalitat o l’usuari s’oposi a el tractament.

 

Quins són els seus drets?

Vostè podrà:

 1. Obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals,
 2. Retirar el seu consentiment quan ho hagués prestat per a un tractament determinat mitjançant el panell de configuració corresponent al seu compte d’usuari ,
 3. Deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial, utilitzant el mecanisme proposat en el punt anterior, manifestant la seva oposició mitjançant un correu electrònic , o gestionant la seva baixa en la pròpia comunicació ,
 4. Des de la seva pròpia compte a MME , de manera manual i actuant directament sobre les dades proporcionades per vostè en l’aplicació , podrà i jercer seus drets de:
 • Accés , o de conèixer que dades personals tractades pel responsable.
 • Rectificació , o de corregir les dades personals incorrectes o inexactes.
 • Supressió , o eliminar les dades personals que hagin estat emmagatzemats en l’aplicació, sempre que el responsable no estigui legalment obligat a conservar durant un període de temps determinat.
 • Portabilitat , o al fet que el responsable proporcioni a l’usuari totes les dades personals que obrin en el seu poder. És a dir, l’usuari té la possibilitat de descarregar totes les dades i / o documents que hagi emmagatzemat en l’aplicació.
 1. Comunitat nicando la seva sol·licitud a l’responsable pels mitjans de contacte oferts en aquesta Política , podrà exercir els seus drets d’:
 • Oposició , o al fet que el responsable deixi de tractar les dades de l’usuari per a una finalitat en concret.
 • Limitació , o restringir el tractament que r ealiza el responsable .

Si vostè té un perfil creat a MME però no és el titular del compte i no té opció de instar-lo a dit titular la seva sol·licitud d’exercici de drets, pot posar-se en contacte amb el responsable, el qual un cop demostrada la seva identitat a través de mitjans de prova admissibles en dret, podrà accedir a les seves dades per ajudar-lo en la seva pretensió sempre que ens faciliti el correu electrònic que es va utilitzar en el formulari de registre.

De manera addicional als mecanismes proposats, podrà exercir qualsevol dels drets que li atorga la normativa de protecció de dades sol·licitant a l’responsable un formulari per a l’exercici de drets o descarregant directament qualsevol dels formularis proposats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través d’aquest enllaç i presentant emplenat juntament amb una còpia de l’DNI o qualsevol altre document identificatiu vàlid a l’adreça o correu electrònic de l’responsable.

Raó Social: AzaguPer SL

Direcció: Av. Sarria 146 (7º2ª) 08017 Barcelona

CIF: B02941920

Dades de contacte de l’D elegado de P rotecció de D ades : [email protected]

Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant nostre Delegat de Protecció de Dades o davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901.100.099 – 912.663.517).

 

¿ A què em comprometo a l’usar MEE?

Des MY MEDIC EYE confiem que utilitzaràs els nostres serveis de forma responsable.

Has comprometre’t a no fer un ús inadequat dels serveis de MME ja no contribuir a que una altra persona ho faci. A tall d’exemple, i sense que serveixi com una llista tancada d’accions no permeses, no has de fer cap de les següents operacions en relació amb els Serveis que ofereix MME:

 Sondejar, escanejar o examinar la vulnerabilitat de qualsevol sistema o xarxa.      

 Trencar o sortejar de qualsevol altra manera mesures de seguretat o d’autenticació.      

 Accedir, alterar o utilitzar àrees o parts no públiques de Servei, o bé àrees compartides dels Serveis a les que no hagis estat autoritzat.      

 Interferir o causar molèsties als usuaris amb virus, atacs de sobrecàrrega o denegació de servei.      

 Accedir i crear comptes en els Serveis, o fer cerques en elles, a través de mitjans diferents a les interfícies públiques compatibles (per exemple, rastreig de dades o ” scraping “, o la creació de comptes de forma massiva).      

 Enviar comunicats, promocions o publicitat no desitjada o spam      

 Enviar informació alterada, enganyosa o d’una font falsa, el que inclou tècniques de suplantació com el ” spoofing ” o el “phishing”.      

 Publicar o compartir materials que siguin il·lícitament pornogràfics o indecents, o que continguin actes extrems de violència o terrorisme, inclosa propaganda el seu objectiu sigui acovardir.      

 Propugnar la intolerància o l’odi contra de persones o grups de persones en funció de la seva raça, religió, ètnia, sexe, identitat sexual, orientació sexual, discapacitat o trastorn.      

 Infringir la llei de qualsevol forma, inclosos l’emmagatzematge, la publicació o l’ús compartit de material que sigui fraudulent, difamatori o enganyós.      

 Infringir la privacitat o els drets d’altres persones.      

 

Quins canvis hem realitzat a la Política de Privacitat ?

Hem creat aquesta política complint els requisits i obligacions el Reglament General de Protecció de Dades.

L’hem publicat en data: 20 gener 2021.