Legal

Informació legal

  1. En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE) presentem la següent informació:   

Raó Social: AzaguPer SL
Direcció: Av. Sarria 146 (7º2ª) 08017 Barcelona
CIF: B02941920
Correu electrònic: [email protected]

Dades de la inscripció en el Registre Mercantil: Tom: 47606 Foli: 33 Secció 8.

2. Protecció de dades

2.1. Vostè pot obtenir la informació sobre el tractament de les seves dades personals en la política de privacitat o sol·licitar-los en la nostra adreça de contacte.   

2.2. Les dades personals recollides en la nostra pàgina web són tractades complint amb les exigències de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades , així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.   

2.3. Així mateix, garantim que les dades personals són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i són recollits amb fins determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats als dits fins i actualitzats si fos necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps de l’necessari i es garantirà la seva seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.   

2.4. Pot conèixer com exercir els drets d’ accés, rectificació, supressió, oposició, així com els altres drets que li atorga la normativa de protecció de dades sobre les dades de caràcter personal consultant la nostra Política de Privacitat .   

2.5. Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901.100.099 – 912.663.517).   

 

 

  1. Limitació de Responsabilitats

 

3.1. L’entitat proporciona el lloc web com a mitjà de donar a conèixer els seus productes i serveis, i permetre el contacte amb els usuaris . La informació de la pàgina web es presenta de bona fe com certa, però ens reservem el dret a modificar-la no assumint cap compromís de comunicar canvis amb el propòsit d’actualitzar-la, corregir-la, eliminar-la i qualssevol altres en interès de l’entitat o dels nostres usuaris .   

 

3.2. L’entitat no es fa responsable de que la informació continguda en la pàgina web correspongui amb les expectatives de l’ o suario. De la mateixa manera, no respon de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de la informació que no sigui elaborada pròpiament pel responsable. En cap cas l’entitat es fa responsable de les opinions o comentaris que puguin aparèixer en la p àgina w eb.   

 

3.3. Amb la intenció que l’usuari pugui trobar informació addicional, l’entitat podrà incloure enllaços que permetin l’accés a altres pàgines webs. En cap cas, l’existència d’aquests enllaços suposa recomanació, promoció o conformitat de l’entitat amb les manifestacions, continguts, o serveis oferts a la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l’entitat actua com un prestador de serveis d’intermediació, per la qual cosa, en virtut de l’article 17 LSSI, l’entitat no serà responsable dels serveis i continguts proporcionats a través d’aquests enllaços, excepte que en el cas que sigui conscient de la il·licitud de l’contingut i no s’hagi procedit a actuar amb la deguda diligència.   

 

3.4. L’entitat no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui patir l’usuari mentre visita la nostra pàgina web per la presència de virus o fallades informàtiques en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en documents electrònics o en fitxers dels clients.   

 

  1. propietat Intel·lectual

 

4.1. Tots els continguts d’aquest Lloc w eb, entenent per tals els diferents elements que el constitueixen (textos, dibuixos, gràfics, fotografies, imatges, vídeos, música, codi, disseny de w eb i qualsevol altra creació ) , corresponen a l’entitat oa seus llicenciats estant tots ells protegits d’acord amb la Llei espanyola de propietat intel·lectual i altra legislació espanyola i internacional vigent relativa als drets d’autor.   

 

4.2. Així mateix, l’entitat és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren a la w eb.   

 

4.3. En cap cas s’entendrà que la posada a disposició a el públic de la pàgina web constitueix renúncia, cessió o llicència dels drets que l’entitat té sobre els continguts i els signes distintius de la mateixa. En conseqüència, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès o hi hagi autorització prèvia de l’Responsable, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de l’ s ITIO w eb, seus continguts i els signes distintius tant de l’responsable, com d’aquells tercers que apareguin al s ITIO w eb. L’entitat es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals corresponents contra els Usuaris que infringeixin les condicions d’ús anteriorment establertes.   

 

4.4. La reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de la pàgina web, sense la corresponent autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris, suposa la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable, penalment castigades amb penes de presó de fins a dos anys.