Condicions del Servei

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Condicions d’ús de la aplicació .

Els Serveis de l’ aplicació estan disponibles únicament per als Usuaris .

L’ accés a l’ Lloc Web i l’ús de la Aplicació són únicament per a aquests Usuaris :

1) majors de 18 anys ; en el cas de persones menors de aquesta edat , els Usuaris garanteixen que tenen autorització de les seves pares o titulars de la responsabilitat parental per a la acceptació d’aquest Acord de Usuari i que supervisen l’ús de la Plataforma per part dels menors d’ edat ;     

2) i, en el seu cas, per als metges qualificats que compleixin tots els requisits establerts per a l’ exercici de la professió al país en el qual exerceixin la mateixa . Per tant , a l’ registrar a la nostra Plataforma com Metge Registrat , vostè declara i garanteix expressament que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que puguin sorgir en cas contrari.       

El Usuari reconeix i accepta que l’ accés i ús de l a aplicació són lliures i voluntaris , i utilitzen els S erveis de la aplicació sota la seva exclusiva compte i risc .

L’ Usuari és l’ únic responsable de la seva compte a MY MEDIC EYE ( aplicació desenvolupada per la companyia AzaguPer , SL, referint a endavant les Condicions a MY MEDIC EYE) i de la informació que proporcioni , així com de l’ús i custòdia de la seva nom de usuari i contrasenya ñ a .

L’ Usuari garanteix en tot moment que la informació personal que proporciona als MY MEDIC EYE és exacta i veraç , no fent-se responsable MY MEDIC EYE de la qualitat de la informació proporcionada per l’ Usuari .

L’ Usuari és l’ únic responsable de revisar i avaluar l’exactitud i rellevància de tota la informació subministrada , emmagatzemada , generada o rebuda a través de la plataforma o el Servei corresponent .

L’ aplicació MY MEDIC EYE no reemplaça en cap moment la relació entre metge i pacient .

Per obtenir informació específica sobre informació mèdica emmagatzemada , el seu abast i qualsevol circumstància mèdica d’ un cas concret, el Usuari consult arà sempre a la seva metge .

La inscripció en el nostre Lloc Web i / oa la Aplicació , i l’ús de nostres Serveis implica l’ acceptació per part de nostres Usuaris de les seves respectives obligacions i responsabilitats .

Per tant , l’ Usuari s’obliga a utilitzar la aplicació de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei , l’Avís Legal , la Política de privacitat la bona fe i l’ ordre públic, abstenint de utilitzar la aplicació de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament , els béns , drets i interessos de la entitat , de les seves proveïdors , de la resta de usuaris o, en general, de qualsevol tercer , o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin , danyin o inutilitzin les xarxes , servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la entitat o de tercers , de manera que l’ Usuari respondrà enfront a la entitat o davant a tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’ incompliment de les esmentades obligacions .        

Seran de compte dels Usuaris tots els danys que s’originin per MY MEDIC EYE com a conseqüència d’accions o omissions dels Usuaris en l’ús dels Serveis, incloent qualssevol costos, sancions i responsabilitats de qualsevol tipus ( incloent costos i despeses raonables de defensa jurídica i assessorament legal) que poguessin derivar per MY MEDIC EYE en cas de reclamacions de tercers per qualsevol causa com a conseqüència de l’ús dels Serveis per part dels Usuaris , incloent per infracció de qualsevol normativa aplicable i / o de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, amb sencera indemnitat per MY MEDIC EYE i les seves filials i de qualsevol de les seves administradors, directors i empleats .

Accions prohibides .

Durant la utilització de la aplicació pel Usuari quedaran també prohibides , de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades :

 • Suplantar identitats utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’ altres en la utilització de la aplicació o de qualsevol de les seves serveis , així com la utilització de contrasenyes o claus d’ accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • Falsejar o alterar qualsevol informació de MY MEDIC EYE.  
 • Introduir emmagatzemar difondre qualsevol informació contrària a la llei , les normes , les costums i el ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori , injuriós , obscè , amenaçador , xenòfob , incitador a la violència , a la discriminació per raó de raça , sexe, ideologia o religió , o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ ordre públic, els drets fonamentals , les llibertats públiques , l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent .
 • Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites .

Exclusió de responsabilitat .

MY MEDIC EYE en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen , a títol enunciatiu i no limitatiu , ni tampoc dels danys que es puguin derivar. 

 • MY MEDIC EYE no assumeix cap responsabilitat pel retard , esborrat , lliurament errònia o fallada a l’desar informació de usuaris o configuracions personals . 
 • MY MEDIC EYE tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’ usuari o tercers amb motiu d’ actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda al Lloc Web. 
 • MY MEDIC EYE es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i / o interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment , amb o sense preavís . 
 • La utilització de la aplicació està subjecta a tota la normativa aplicable i el Usuari serà l’ únic responsable de l’ contingut de les seves informacio és i documentació a la aplicació .
 • L’ accés a l’ Lloc web no implica l’ obligació per part de MY MEDIC EYE de controlar l’ absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu . Correspon a l’ Usuari , en tot cas, la disponibilitat d’ eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius .  
 • MY MEDIC EYE no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació d’el servei de l’ Lloc Web. 
 • MY MEDIC EYE no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’ accés o ús dels continguts o de l’ Lloc Web. 

MY MEDIC EYE no serà responsable tampoc de: 

 • Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’ utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics ;
 • L’ús per part de tercers de elements propietat de MY MEDIC EYE que confonguin la seva personalitat ;
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers ;
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de l’ lloc web de MY MEDIC EYE ; 
 • La manca de funcionament de la aplicació , la web, o de algun de les seves serveis per causes alienes a MY MEDIC EYE ;  
 • Les conseqüències derivades de la mala funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest;
 • La existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts ;
 • L’ús il·lícit negligent fraudulent , contrari als termes de l’ present Avís Legal, oa la bona fe i l’ ordre públic, de l’ Lloc Web o els seus continguts , per part dels Usuaris ;
 • Els danys perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’ Usuari que siguin causa de fallades desconnexions en les xarxes de telecomunicacions errors informàtics o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió , cancel·lació o interrupció de l’ servei de l’ Lloc Web, durant la prestació de l’ mateix o amb caràcter previ .

MY MEDIC EYE en cap cas dóna consells mèdics .

La informació proporcionada per la aplicació els Serveis o la Plataforma MY MEDIC EYE són els dades introduïdes pel Usuari , constitueix informació mèdica personal de l’ Usuari i no substitueix en cap cas els criteris mèdics .

Per qualsevol decisió sobre el abast de la informació emmagatzemada , tractaments o medicació , els usuaris han de obtenir la opinió , prescripció o supervisió d’un metge .

El Doctor és el únic responsable de les opinions consells tractaments diagnòstics emesos en relació amb els Usuaris que sol·licitin aquesta informació .

MY MEDIC EYE no és responsable de cap opinió consell tractament diagnòstic emès per un metge pel que fa a qualsevol usuari .

MY MEDIC EYE manca de mitjans o recursos per a verificar (ni és la seva funció o propòsit ) el contingut , abast i circumscripció s cies de la informació mèdica emmagatzemada pel Usuari a la Aplicació o Plataforma .

MY MEDIC EYE, no ofereix cap tipus de garantia respecte a l’ús dels Serveis ni de la Plataforma, ni recomana la adopció de cap mesura terapèutica particular derivada de la informació emmagatzemada o rebuda a través d’ la Aplicació , els Serveis o de la Plataforma.

En cap cas MY MEDIC EYE respondrà per danys indirectes , especials , incidentals , punitius o conseqüents , incloent , entre altres , i, sense limitació , danys per la interrupció de l’ funcionament de la Aplicació , i l Servei o de la Plataforma, pèrdua de dades o pèrdua de Serveis i expectativ a s de l’ usuari danys per interrupció de la seva activitat , ja sigui contractual o extracontractual, incloent negligència o culpa, incorregudes o soferts per l’ usuari o per qualsevol tercer , ja sigui que tinguin lloc o estiguin relacionats amb l’ accés o ús de l’ Lloc Web o l’ús de la Aplicació , així com la informació continguda o que pogués ser proporcionada pels Serveis o la Plataforma , renunciant expressament els Usuaris a qualsevol garantia en aquest sentit .

Suspensió el Servei.

MY MEDIC EYE tindrà dret a suspendre el servei en cas d’ús indegut i / o incompliment de les OBLIGACIONS s de l’ Usuari de conformitat amb les presents Condicions de Contractació i la legislació vigent en cada moment .

Terminació el Servei .

Els usuaris poden rescindir el Contracte d’ Usuari mitjançant notificació en qualsevol moment per escrit a través de la compte de correu electrònic que hagi comunicat a MY MEDIC EYE o de qualsevol altre mitjà de comunicació que les parts hagin generat entre elles , o cancel·lant el seu compte de MY MEDIC EYE.  

MY MEDIC EYE pot rescindir el Contracte d’ Usuari en qualsevol moment notificant a l’ Usuari per escrit a través del compte de correu electrònic que l’ Usuari hagi comunicat a MY MEDIC EYE, o de qualsevol altre mitjà de comunicació que les parts hagin generat entre elles , per qualsevol raó interna, organitzativa o comercial, a discreció de MY MEDIC EYE, o per qualsevol de les següents causes :

1) el incompliment de les condicions d’ús i / o de les nostres Polítiques de Privacitat i / o Seguretat, com en el cas de detectar o apreciar continguts il·lícits , contraris a la moral, als el ordre públic o perjudicials per altres Usuaris , o perjudicials per a la imatge de MY MEDIC EYE i / o la seva Plataforma o els seus productes o serveis o per als productes o serveis de tercers 

2) casos en què MY MEDIC EYE està obligada a fer-ho per llei o per un requeriment judicial o administratiu , o bé 

3) reclamacions de tercers contra MY MEDIC EYE com a conseqüència de l’ús dels Serveis, de l’ Lloc Web i / o de la Aplicació per part de l’ Usuari , ja sigui per infracció de drets de Propietat Intel·lectual o per qualsevol altra causa. 

En cas de rescissió , els Serveis, la compte de l’ Usuari els seus Dades Personals seran cancel·lats , sense perjudici dels terminis de conservació establerts en la nostra Política de Privacitat .

Modificacions de les Condicions d’ús o de les nostres política s .

MEDIC EYE podrà modificar est es condicions de contractació en qualsevol moment .

ualquier canvi material ser à notifica do a la s Usuaris a través del compte de correu electrònic que l’ Usuari hagi comunicat a MY MEDIC EYE, o de qualsevol altre mitjà de comunicació que les parts hagin generat entre elles , per donar-los la oportunitat de revisar els canvis abans que entrin en vigor perquè, en cas de oposició , puguin cancel·lar el Servei i tancar la seva compte de Usuari .

L’ús continuat d’ nostres Serveis després de publicar o enviar un avís sobre els nostres canvis en les condicions de contractació significarà que el Usuari està donant el seu consentiment a la versió actualitzada .

Força Major.

MY MEDIC EYE no serà responsable dels danys causats a l’ Usuari oa tercers com a conseqüència de l’ incompliment de les Condicions d’ús per causes de força major . Tots aquells casos en què circumstàncies extraordinàries i no previsibles, alienes a MY MEDIC EYE , impedeixin a MY MEDIC EYE prestar el Servei d’ acord amb les Condicions d’Ús, es consideraran de Força Major, com ara regulacions governamentals , casos d’ emergència general declarats a nivell local o nacional, actes imprevistos de la natura (com incendis , inundacions o terratrèmols ), vagues , tancaments patronals , talls de subministrament elèctric , efectes derivats de la acció dels pirates informàtics , així com qualsevol altra circumstància anàloga .

divisibilitat

Si alguna d’ aquestes condicions de contractació és declarada nul·la per decisió final d’un jutge o tribunal competent , la validesa de les disposicions restants no es veurà afectada.

notificacions

Qualsevol notificació contractual haurà d’efectuar-se per escrit a la direcció de correu electrònic de MY MEDIC EYE, en el nostre Lloc Web, o mitjançant qualsevol altre canal de comunicació que hagués creat amb l’ Usuari , en el cas de notificacions remeses per MY MEDIC EYE a l’ Usuari , s’efectuaran a través del compte de correu electrònic consignad a per aquest en el Perfil de Usuari .  

Legislació jurisdicció competent .

Les presents condicions de contractació es regeix n en tots i cada 1 de les seves extrems per la legislació espanyola vigent en cada moment .

Qualsevol controvèrsia en relació als Serveis i / o a l’ús de l’ Lloc Web o de la Aplicació per part de l’ Usuari , així com qualsevol qüestió que pogués suscitar sobre la interpretació , aplicació i compliment de les presents condicions d’ contractació , es sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.